ایده پردازی و سناریو

ایده های بدیع و خلاقانه، قلب یک برنامۀ ارتباطی و تبلیغاتی محسوب می شوند. در مجموعه پارس نقش هر کمپین یا برنامۀ ارتباطی صرف نظر از نوع رسانۀ مورد استفاده براساس ایده های خلاق شکل می گیرد. این ایده ها طی یک فرآیند خلاقانه و در اتاق فکر و ایده کانون توسعه پیدا می کنند. در این اتاق که ترکیبی از هنرمندان خلاق و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات است، براساس اهداف ارتباطی مشتری، ایده های بدیعی توسعه می یابند که قابلیت انتقال به بازار و مخاطبان را از طریق رسانه های مختلف مانند طرح های گرافیکی، رویدادهای ارتباطی، رسانه های دیجیتال ، غرفه های نمایشگاهی و … داشته باشند. ماموریت اصلی این اتاق، ترجمۀ اهداف ارتباطی مشتری به پیام های جذاب، گیرا و قابل درک است

برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :

تعیین ایده های اصلی ارتباطی

سناریو نویسی

خلق لوگو و نام برند